คาถาเมตตามหานิยม

คาถาเมตตามหานิยม

คาถานี้มีหลายแบบ หลายคาถาตามแต่ละสำนัก ซึ่งผมจะยก 3 คาถาที่เป็นที่รู้จักดังนี้

วิธีใช้คาถานี้

ให้ท่องคาถาก่อนออกจากบ้านไปพบเจอผู้อื่น

คาถาเมตตามหานิยม

คาถา

นะเมตตา โมกรุณา พุทธปราณี ธายินดี ยะเอ็นดู นะโมพุทธายะ นะมะอะอุ

คาถาเมตตามหานิยม

คาถา (คาถาพระสีวะลี)

พุทธังเมตตา นะ ชาลีติ ธัมมังเมตตา นะ ชาลีติ สังฆังเมตตา นะ ชาลีติ สีวะลีเมตตา นะ ชาลีติ โอมมะพะลัง วา ราชะกุมาโร วา ราชะกุมารี วา ราชา วา ราชินี วา คะหัฏโฐ วา ปัพพะชิโต วา สะมะโณ วา พราหมโณ วา อิตถี วา ปุริโส วา วาณิโช วา วาณิชา วา อุปาสะโก วา อุปาสิกา วา ทาระโก วา ทาริกา วา สัพเพ อิเม ชะนา พะหู ชะนา มัง ปิยายันตุ อาคัจเฉยยะ อาคัจฉาหิ เอหิ จิตตัง ปิยัง มะมะ มะหาลาภะสักการา ภะวันตุ เม

คาถาเมตตามหานิยม

คาถาเมตตามหาเสน่ห์ของหลวงปู่ศุข (วัดปากคลองมะขามเฒ่า)

อักโขหะมัสสะมิ โลกัสสะ อิติปาระมิตาติงสา

อิติสัพพัญญูมาคะตา อิติ โพธิมะนุปัตโต อิติปิโส จะ เต นะโม อะระหัง ลาโภ พุทโธ ลาภัง นะชาลีติ

นะมะพะทะ สัพเพ ชะนา พหู ชะนา ราชาปุริโส อิตถิโยมาพัง เอหิ จิตตัง ปิยัง มะมะ

เอหิ มาเร โส มามา อาคัจเฉยยะ อาคัจฉาหิ