คาถาป้องกันงู

คาถาป้องกันงู

คาถาป้องกันงู

หากช่วงนี้มีข่าวเกี่ยวกับงู หรือแถวบ้านมีข่าวว่าเจองูอยู่บ่อยๆ คาถานี้จะช่วยป้องกันอันตรายจากงูได้ คาถานี้สามารถใช้กับคนที่ต้องเข้าป่าบ่อยๆได้เช่นกัน

วิธีใช้คาถานี้

ท่องคาถาก่อนที่จะเข้าป่า หรือไปในบริเวณที่มีโอกาสจะเจองู

คาถา

ปะถะมังพันธุ กังชาตัง ทุติยังทัณฑะ เมวะจะ

ตะติยังเภทะกัญเจวะ จะตุตถังอังกุ สัมภะวัง

ปัญจะมังสิระสังชาตัง นะงู นะกาโร โหติสัมภะโว