คาถาคนนิยม

คาถาคนนิยม

คาถาคนนิยม

หากคุณต้องพบปะกันผู้คนบ่อยๆ และอยากให้คนเหล่านั้นรู้จักคุณ นิยม ชื่นชม คาถานี้สามาถทำให้คุณเป็นที่รักกับคนเหล่านั้นได้

วิธีใช้คาถานี้

ให้สวดก่อนที่จะไปพบเจอ หรือไปเจรจา

คาถา

เอหิสาลิกา ยังยัง พุทธัง อาคัจฉาหิ สาลิกาถิง กะระณัง ตาวังคาวา

เอหิมะมะ สุวะโปตะโก อะยัง ราชา สุวัณณะวัณณา สาลิกานัง มะโหสะโต ปิยังมะมะ